Psychotherapeutische richting

In de klinische psychologie zijn er meerdere wetenschappelijke richtingen die als uitgangspunt kunnen dienen voor een therapie. De keuze van een gepaste richting en methodiek is afhankelijk van de problematiek en de doelstellingen van de patiënt.

De interventies die ik doe vertrekken hoofdzakelijk vanuit het psychoanalytisch denkkader, en de contextuele benadering binnen de systeemtherapie. Beide therapeutische richtingen gaan uit van de fundamentele complexiteit van psychische en relationele problemen. Ze hanteren een oorzakelijke aanpak met het oog op langdurige verandering. Hieronder vindt u nog wat meer achtergrondinfo over beide richtingen.

De psychoanalyse beschouwt de patiënt als uniek individu die in het leven zowel gedreven wordt door heel doelbewuste redenen, als door de impact van situaties en emoties waar het individu niet onmiddellijk bij stilstaat. Deze laatste worden de onbewuste drijfveren genoemd en zijn dikwijls tegenstrijdig met de doelbewuste motieven. Gevolg daarvan is dat het individu ondanks veel pogingen, zijn of haar leven soms niet in de richting krijgt die hij of zij voorzien had en op termijn vast kan komen te zitten.

Bij de systeemtheorie ligt de nadruk op het individu zoals het zich situeert binnen zijn netwerk: gezin, naaste familie en kennissen, werk of studie, verenigingsleven, maatschappelijke achtergrond, enz. De systeemtheorie gaat ervan uit dat de positie die een individu inneemt, mede bepaald wordt door dit omringend netwerk en in continue wederzijdse uitwisseling staat met dit netwerk. Wanneer er met een individu gewerkt wordt, zullen er bijgevolg ook veranderingen optreden binnen het hele omringende netwerk. In de contextuele benadering wordt meer gedetailleerd ingegaan op de relaties met betekenisvolle anderen, de rolpatronen en veelal onuitgesproken verwachtingen die aan de basis liggen van de dagelijkse omgang tussen mensen.

Beide richtingen vullen elkaar aan, zodoende wordt er een brede visie bekomen op het individu, de context en de klacht.

Voor verdere uitleg over psychologie, psychotherapie, enz.: www.bfp-fbp.be