Praktisch

U kan op eigen initiatief of na doorverwijzing van de huisarts of een andere verwijzer contact opnemen.

Telefonisch of eventueel per email maken we een afspraak voor een intakegesprek. Dit is een verkennend gesprek waarbij ik zoveel mogelijk informatie verzamel over u en uw situationele en relationele context. Ook worden hierin uw verwachtingen ten aanzien van de therapie besproken en getoetst aan mijn therapeutisch aanbod. Tijdens dit verkennend gesprek kan u tegelijk aanvoelen of het voldoende 'klikt' om verder op weg te gaan. Samen bekijken we aan het einde van dit gesprek of we verdere gesprekken starten, dan wel of een andere behandeling meer aangewezen is. In het laatste geval kijk ik in overleg met u voor een geschikte doorverwijzing.

Indien we besluiten tot het starten met therapeutische gesprekken, beogen we dieper in te gaan op de geschetste situatie en moeilijkheden. Door middel van dialoog en reflectie over gebeurtenissen in uw leven (zowel vanuit het verleden als in het hier-en-nu), kan u tot inzicht komen in het eigen psychisch functioneren, en de wisselwerking met de omringende context. Dit inzicht biedt de mogelijkheid tot het maken van nieuwe keuzes voor de toekomst, indien u dit wenst.

Een gesprek duurt 45 minuten. Al naargelang de hulpvraag en de doelstellingen kunnen de psychotherapeutische sessies de vorm aannemen van enkele begeleidende gesprekken of van een meer langdurende, doorgewerkte therapie.